Program

  • Tirsdag

   Præ-konference - Dansk Selskab for Folkesundhed

  • Tirsdag

   Registrering åben

  • Tirsdag
   • Præ-event

    18:00 Ankomst Multisalen, Nordkraft

    Velkomst v. Jette Jul Bruun, Enhedschef for Enhed for Forebyggelse i Sundhedsstyrelsen

    Oplæg v. Poul Nyrup Rasmussen, Protektor for foreningen Det Sociale Netværk og Headspace Danmark.

    Oplæg v. Mads Duedahl, Rådmand Sundheds- og Kulturforvaltningen, Aalborg Kommune

    19:00 Stående reception m. let traktement og musiske indslag i Kedelhallen, Nordkraft

    20:00 Afslutning

  • Onsdag
   • Udflugt - Sejltur langs havnefronten med MS Kysten

    Det gamle egetræsskib MS Kysten fra 1940 sejler en tur langs Aalborgs havnefront, der i løbet af de seneste år har gennemgået en forvandling. Hvor det før var byens travle industrikvarter, kan du i dag opleve en oase i byens rum med arkitektur i verdensklasse, spændende gastronomi og hyggelig storbystemning - helt ned til vandet og i fantastiske omgivelser. Fra Limfjorden får du det smukkeste view ind på havnefronten og ser bl.a. det internationalt anerkendte Utzon Center, Musikkens Hus. Begge kulturinstitutioner i Nordjylland og symboler på forvandlingen fra den grimme ælling til den smukke svane, som Aalborg har været igennem.

   • Udflugt - Guidet tur med Naturvejlederne i Mølleparken/Skovdalen

    Aalborg Kommunes naturvejledere er guider på denne friske morgenvandring. Turen går til en af Aalborgs højeste bakketoppe over 50 meter over Limfjorden, hvor Aalborgs vartegn Aalborgtårnet, hæver sig godt 100 meter, over bøgetræernes grønne trækroner. Fra denne skovbakke nyder vi den fantastiske udsigt over storbyen og Limfjorden. Turen fortsætter gennem den smukke Møllepark mod en gammel underjordisk ølgæringskælder i nordenden af Aalborg Atletikstadion. Hvis vi er heldige, venter en søvnig flagermus på os i kælderens mørke. Vandreturen er på ca. 3 km og undervejs fortælles spændende historier om naturen og områdets kulturhistorie.

   • Udflugt - Guidet morgentur til et par af byens gavlmalerier

    Chefkonsulent Claus René Kjærulff Pedersen er guide på denne lille vandring gennem nogle af Aalborgs mere end 60 forskellige fantastiske streetart værker. Værkerne er primært skabt indenfor de seneste 4-5 år af verdenskunstnere fra alle egne af vores lille klode. Vi starter på havnefronten, nær Limfjordsbroen, hvor vi tager et kig på Danmarks største gavlmaleri, fortsætter ud i Vestbyen og Reberbanekvarteret, hvor der i forskellige gårde og afkroge gemmer sig store overraskelser. Vi forventer, at vi kan nå at se ca. 10 -12 af de spektakulære værker, inden vi bevæger os ud mod Aalborg Kongres & Kultur Center og er klar til konferencens start.

  • Onsdag
   • Registrering og morgenmad
  • Onsdag
   • Plenum

    - Formanden for programkomitéen Jette Jul Bruun

    - Sundhedsminister Ellen Trane Nørby

     

  • Onsdag
   • Public health, sustainability and inequity in health
    Oplægsholdere
  • Onsdag
   • Frokost og postersessions
  • Onsdag

   Delplenum

   • Delplenum
   • 1. Fremtidens velfærdsmodeller og folkesundheden – udfordringer og nye strategier?

    Moderator: Øyvind Giæver

    Nordisk velfærdsvagt

    Siv Friðleifsdóttir
    Nordisk Velferdsvakt og Senior Rådgiver
    Velferdsministeriet, Island

    Oplægget introducerer resultaterne fra det treårige nordiske forskningsprogram, som var en del af Islands formandskabsprogram i Nordisk ministerråd i årene 2014-2016, og stiller skarpt på følgende:

    - Hvordan er de sociale ydelser involverede i beredskabsplanerne?
    - Hvordan kan vi beskytte velfærden, når en finanskrise rammer samfundet? 
    - Hvilke 30 nordiske vældfærdsindikatorer er udvalgt som et tidligt varslingssystem til at overvåge velfærdsudviklingen i Norden?
     

    De nordiske velfærdsstater – hvor går de hen?

    Jørgen Goul Andersen
    Professor, Centerleder, Center for Sammenlignende Velfærdsstudier (CCWS)
    Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, Danmark

    De nordiske velfærdsstater ligger stadig i toppen internationalt mht. lighed og sikring mod fattigdom – og mht. social tillid og tilfredshed med tilværelsen. Men velfærdsstaterne har forandret sig, og den sociale ulighed er steget – ligesom i andre lande. Hvordan tegner udviklingen sig fremover, i lyset af de demografiske ændringer, globaliseringen og indvandringen? Er der sporskifter i velfærdspolitikken, der giver flere tabere og større utryghed? Er der ændringer i befolkningens holdninger? Og hvilke perspektiver tegner det for folkesundheden fremover?

   • 2. Folkesundhedsarbejdet i en struktur under forandring

    Moderator: Niklas Talling

    Folkesundhedsarbejdet i en norsk kommune efter implementeringen af den norske folkesundhedslov

    Dina von Heimburg
    Folkehelsekoordinator, Nestleder i WHOs norske nettverk, Sunne kommuner
    Levanger kommune, Norge

    Oplægget kommer ind på organisering, indsatser og styring af folkesundhedsarbejdet lokalt, herunder opfølgning på den norske folkesundhedslov. Eksemplet vil belyse brugen af forskning, teori og lokalt evidensgrundlag i sundhedsfremmende samfundsudvikling og komme ind på betydningen af samskabelse og faglige netværk, det at forsøge sig frem samt det at mobilisere og forvalte lokalt engagement. Betydningen af politisk ledelse for sundhed og trivsel og understøttelse fra regional og national side vil også være centrale elementer i eksemplet.

    Styringen og organiseringen af folkesundhedsarbejdet i Sverige er i forandring

    Hans Karlsson
    Avdelningschef, Avdelningen för vård och omsorg
    Sveriges Kommuner och Landsting

    Folkesundhedsarbejdet følger med tiden, forankret i menneskers lokale miljøer og på baggrund af behovet for velfærd. Der skal sættes øget fokus på sundhedsfremme, og rammerne for folkesundhedsarbejdet skal styrkes både på kort og langt sigt, hvis det skal have en effekt på folkesundhedspolitikken.

    Hvis samfundet skal udvikle sig positivt, skal sundheden være god og lige for alle. Udviklingen er betinget af en række forhold. Blandt andet er det vigtigt at sikre en sammenhængende bæredygtig indsats, særligt inden for social bæredygtighed. Folkesundhedsopgaven fastsættes på nationalt niveau, mens videnscentrene håndteres regionalt. Et godt sundhedsarbejde går på tværs af sektorer og udvikles gennem opfølgning og analyse.

   • 3. Børn og unges mentale sundhed og trivsel

    Moderator: Solvej Petersen

    Hvordan påvirker levevilkår børn og unges psykiske sundhed gennem psykosociale mekanismer?

    Tormod Bøe
    Psykolog/Forsker
    RKBU Vest - Uni Research Helse, Norge

    Oplægget præsenterer forskning om sammenhængene mellem dårlig økonomi/lav socioøkonomisk status og børn og unges psykiske sundhed og udvikling. Der præsenteres også tre teoretiske perspektiver, som til dels kan forklare disse sammenhænge: familieprocesmodellen, familieinvesteringsperspektivet og kumulativ risikoeksponering. De tre perspektiver illustreres gennem studier baseret på en større norsk undersøgelse af børn og unge, som er gennemført i Bergen og Hordaland fylke.

    Psykisk sårbarhed hos en ungdomsgeneration

    Anne-Dorthe Hestbæk
    Seniorforsker, forskningsleder for udsatte børn og unge
    Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd  (SFI), Danmark

    Med udgangspunkt i SFIs Forløbsundersøgelse af 95-årgangen ses på børn og unges sundhed og sygelighed over tid. Der er et særligt fokus på unges selvoplevede mentale trivsel og på depression i ungdomsårene og de risikoindikatorer, dette er forbundet med.

   • 4. Folkesundhed og partnerskaber

    Moderator: Pia Lindeskog

    Mødested for social bæredygtighed – en fælles platform for viden- og erfaringsudveksling

    Sara Kollberg
    Utredare
    Folkhälsomyndigheten, Sverige

    Elisabeth Skoog Garås
    Handläggare Folkhälsa
    Sveriges Kommuner og Landsting

    Folkhälsomyndigheten og Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver den fælles platform ”Mötesplats social hållbarhet” (Mødested for social bæredygtighed), som er et forum for viden- og erfaringsudveksling.

    Formålet er at bidrage til en mere bæredygtig samfundsudvikling og sikre, at menneskers grundlæggende behov og rettigheder imødekommes.
    For at udvikle samfundet i en mere socialt bæredygtig retning og mindske sundhedsmæssige uligheder kræver det, at de forskellige sektorer i samfundet deltager og samarbejder. Men hvordan når vi dertil?
    Folkhälsomyndigheten og SKL fortæller om sine erfaringer, herunder de udfordringer og muligheder, der dukkede op i arbejdet med det fælles projekt.

    Vi skal finde nye venner og metoder i det forebyggende arbejde

    Tuija Brax
    General Sekretär
    Hjärtförbundet, Finland

    Oplægget beskriver to eksempler på partnerskaber mellem civilsamfundet og erhvervslivet: "Hjärtmärket - ett bättre val" (Hjertemærket – et bedre valg) og "Nätverket Ett Liv" (Netværket Et Liv).

   • 5. Industrien og folkesundheden

    Moderator: Tiina Laatikainen

    Samarbejde med industrien for sundere fødevarer

    Linda Granlund
    Divisjonsdirektør
    Divisjon folkehelse, Helsedirektoratet, Norge

    I Norge indgik sundhedsmyndighederne i december 2016 en aftale med fødevareindustriens grossister og producenter om at gøre norske fødevarer sundere. Aftaleparterne er de vigtigste erhvervsaktører, som lægger grundlaget for norske madvaner. Der er fastsat konkrete mål for forbruget af salt, mættet fedt, sukker, frugt, grønt, kornprodukter og fisk. Målene skal nås gennem produktudvikling og ændrede forbrugervaner og skal følges gennem overvågning. Det norske Helsedirektorat præsenterer rammerne for sit samarbejde med industrien og fortæller om sine erfaringer fra et halvt år med samarbejdsaftalen.

    Det menneskelige perspektiv er afgørende for en produktiv og sund arbejdsplads

    Pär Larshans
    Hållbarhetschef
    Ragn-Sells

    Oplægget handler om etableringen af en "grønzonekultur", hvor samarbejde er grundlaget for kulturen, og hvor menneskers forskelligheder ses som en styrke. Pär Larshans, nu bæredygtighedschef hos genanvendelsesvirksomheden, Ragn-Sells, beskriver på baggrund af mere end 20 års erfaring fra forskellige arbejdspladser, hvordan lederskab og fokus på linjechefens selvværd, inklusiv en bearbejdning af lederens eventuelle ubevidste frygt i relation til organisationen, har været afgørende for at skabe effektive og velfungerende arbejdspladser. Gennem et målrettet arbejde med social bæredygtighed har dette betydet, at mangfoldighed bliver en resurse, og at et handicap ses som en mulighed, der endda gavner forretningen. Målet er værdibaseret lederskab, hvor gennemsigthed belønnes, og hvor der er synlige resultater i arbejdsmiljøet både målt på sygefravær, personaleomsætning og arbejdspladsulykker – "Safety First – Alles ansvar hver dag", lyder det hos Ragn-Sells.

   • 6. Sundhedskommunikation – vejen til øget lighed i sundhed?

    Moderator: Karl Kristian Kirchhoff

    Mænd og kommunikation om sundhed - hvor svært er det?

    Svend Aage Madsen
    Forskningsleder, Formand for Forum for Mænds sundhed
    Rigshospitalet, Danmark

    På baggrund af undersøgelser af især kortuddannedes mænds syn på fysisk og psykisk helbred, sundhed og brug af sundhedsvæsnet foreslås forskellige nye måder at møde manden på. Det gælder i dialogen mellem sundhedsprofessionelle og manden, og det gælder hvor mændene vil have sundhedstilbud og -information og hvordan sundhedstilbud og -information skal udformes bedst til mændene. Forskellige forslag til konkrete udformninger vil blive drøftet.

    Har nutidens stærke sundhedsfokus en bagside?

    Nanna Mik-Meyer
    Professor MSO
    Copenhagen Business School, Danmark

    Oplægget har et sociologisk afsæt. I oplægget stilles skarpt på, hvordan nutidens store fokus på sundhed har påvirket overvægtige borgere. Den stærke kobling mellem at leve et sundt liv og et godt liv, som vi ser i dag, diskuteres og der spørges om det nu også behøver at være sådan? Kan vi med andre ord forestille os, at fx svært overvægtige borgere også har gode liv? I den sammenhæng er det i høj grad sundhedsbegrebets nære kobling til KRAM-faktorer, der vil være i centrum.

  • Onsdag
   • Kaffepause
  • Onsdag

   Workshops

   • Workshops
   • 1. Fra politik til praksis - fysisk aktivitet

    Ohälsan kopplad till ohälsosamma matvanor och för lite fysisk aktivitet är omfattande och kostar samhället miljarder. Hälsan blir också alltmer ojämlik. Hör om arbetet i Sverige på nationell och regional nivå för att minska skillnaderna och skapa förutsättningar för hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet i vardagen. Ta del av forskning från Danmark som syftar till att utveckla modeller för att stödja mer fysisk aktivitet och rörelse i skolan.

    Moderator: Elsa Rudsby Strandberg, projektleder, Folkhälsomyndigheten, Sverige

    Oplæg

    1. Resultat från regeringsuppdrag om att långsiktigt främja hälsa relaterad till (mat och) fysisk aktivitet i Sverige

    Pia Lindeskog, dr med vet, sakkunnig, Folkhälsomyndigheten, Sverige

    1. Inte bara från ord till handling- utan också från tanke till rörelse – erfarenheter från Östergötland, Sverige

    Margareta Kristenson professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap, Linköpings universitet, Sverige og Annika Larsson folkhälsostrateg ledningsstaben Region Östergötland, Region Östergötland, Sverige

    1. Trivsel og Bevægelse i Skolen – forskning i praksis

    Lars Breum Christensen, lektor, cand.scient., ph.d., Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Danmark

    1. Inklusion af elever med autisme og ADHD i folkeskolens idrætstimer i Danmark – er det muligt?

    Anette Bentholm, lektor og Ph.d.-studerende, University College Nordjylland, Danmark

   • 2. Tilbud til borgere med angst, stress eller depression

    Indenfor de seneste 10-15 år er der sket en markant stigning i antallet af borgere med symptomer på stress, angst og depression. Det har givet øget aktivitet i den ambulante psykiatri og en stor efterspørgsel på kommunale tilbud målrettet borgere med mentale helbredsproblemer. Workshoppen præsenterer en række dokumenterede kursusmetoder til at håndtere stress, angst og depression blandt voksne. Den efterfølgende diskussion vil tematisere tværgående erfaringer med målgrupper for tilbud, potentiale ift. at reducere social ulighed i sundhed samt samspillet mellem kursustilbud og mere specialiserede behandlingstilbud.

    Moderator: Anna Paldam Folker, forskningschef, Ph.D., Statens Institut for Folkesundhed, Danmark

    Oplæg

    1. Effekterne af et kommunalt sundhedsfremmetilbud til borgere med angst eller depression efter metoden ”Lær at Takle Angst og Depression”

    Nicolaj Faber, chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning, Danmark

    1. Resultater og erfaringer fra stress klinikker om kursusmetoden Åben og Rolig

    Christian Gaden Jensen, centerleder v. Center for Psykisk Sundhedsfremme, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, Danmark og Lotte Larsen, afdelingsleder i Afdeling for Strategisk Folkesundhed Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, Danmark

    1. Mestring og reduksjon av angst og depresjon
     Frode Grevskott, leder af Frisklinssentralen Verdal, Norge
   • 3. Unges mentale sundhed – forskellige nordiske undersøgelser

    Workshop foregår på engelsk

    This workshop will present data from different countries on the situation of youth with regards to their mental health and wellbeing. Three surveys with self reported data will give insight into how youth feel, cope and view their daily life.

    Moderator: Hildegunn Brattvåg, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, Norge

    Oplæg

    1. Mental health among Icelandic adolescents: Time trends from 2006 to 2016

    Ingibjörg Eva Þórisdóttir, public health scholar, The Icelandic Centre for Social  Research and Analysis (ICSRA), Iceland

    1. The well-being of young people with an immigrant background in School Health Promotion Study 2015 in Finland

    Johanna Seppänen, senior researcher, National Institute for Health and Welfare, Finland

    1. Mental Health Problems in Norwegian Youth. Results from the Ungdata study

    Anders Bakken, head of Ungdatasenteret,The Norwegian Institute for Research on (HIOA/NOVA), Norway

   • 4. Unges mentale sundhed – løsninger

    At understøtte danske børn og unges mentale sundhed og trivsel er en vigtig samfundsmæssig opgave. Den mentale sundhed har stor betydning for det enkelte barns læring og udvikling, og for at vores børn og unge får de bedste muligheder for at udvikle deres potentiale og bidrage til samfundet. Desværre tyder nye undersøgelser på, at en stigende andel af danske børn og unge, mistrives og har nedsat mental sundhed. På workshoppen præsenteres erfaringer fra konkrete interventioner der har til hensigt at fremme mental sundhed hos børn og unge. På baggrund af disse interventioner vil der på workshoppen blive diskuteret, hvordan vi som fagprofessionelle bedst kan hjælpe børn og unge til øget trivsel.

    Moderator: Janni Niclasen, lektor, Ph.D., Aarhus Universitet, Danmark

    Oplæg

    1. Åben og Rolig

    Freja Filine Petersen, Center for Psykisk Sundhedsfremme, Danmark, Louise Fransgaard, psykolog, Aalborg kommune, Danmark og Anne Maj Nielsen, lektor, Danmarks Institut for pædagogik og Uddannelse, Danmark

    1. Fysisk aktivitet og trivsel hos unge i Island

    Birna Baldursdottir, adjunkt, Reykjavik Universitet, Island

    1. En go’ Bgym’ – en god begyndelse på gymnasiet

    Camilla Thørring Bonnesen, Ph.d.-studerende, Statens Institut for Folkesundhed, Danmark og Stine Kjær Wehner, videnskabelig assistent, Statens Institut for Folkesundhed, Danmark

   • 5. NEET - Unge udenfor

    Andelen unge mellom 15 og 29 år som står utenfor skole, arbeid og praksis varierer mellom de nordiske landnene og ligger mellom 10 – 20 %. Unge som faller ut av utdanningsløpet rapporterer om lav selvfølelse og mestringskompetanse. Stattistisk er det en sammenheng mellom sosioøkonomisk bakgrunn og frafall fra vidergående utdanning. For å kunne bidra til at færre unge faller utenfor er det viktig med inkludernede praksisi som tilrettelegger for samordning for unge med særskilte behov, men også at fagpersoner som møter de unge er opptatt av å bygge tillit og legge tilrette for reell medviring fra dem.

    Moderator: Sturle Nes, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, Norge.

    Oplæg

    1. Rute 42, en særlig indsats for psykisk sårbare unge, der modtager offentlig forsørgelse

    Diana Nellemann Andersen, psykolog og Dorte Langballe Frillerhøj, rådgiver Aalborg Kommune, Danmark

    1. Unge på kanten – en analyse af udsathed, behov og ønsker blandt socialt marginaliserte unge

    Randi Riis Michelsen, postdoc, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, Danmark

    1. Fortellinger om utenforskap - Om å være arbeidsledig som ung voksen i Europa

    Janikke Solstad Vedeler, Ph.d., og Ida Tolgensbakk, researcher, Norwegian Social Research – NOVA Centre for Welfare and Labour Research, Norge

    1. Lærer-elev-relasjoner – viktig for psykisk helse og frafall

    Vibeke Krane, faggruppeleder Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag høyskolen i Sør-Østøst, Norge

   • 6. Indsatser for særligt udsatte

    Er et parallel-sundhedsvæsen, hvor udsatte borgeres lige adgang og brug af sundhedsydelser er afhængig af ambassadører, løsningen? Eller er der brug for et generelt kompetenceløft af alle faggrupper i forhold til at skabe lighed i sundhed i et sundhedsvæsen, der skal kunne rumme alle patienter?

    Moderator: Ove Andersen, forskningschef, Amager og Hvidovre Hospitaler, Danmark

    Oplæg

    1. Er der let og lige adgang til sundhedsvæsenet, når du er skør, skæv og anderledes?

    Nina Brünés, faglig konsulent for socialsygeplejerskerne, Region Hovedstaden, Danmark

    1. Fremme af sundhed hos voksne med psykisk sygdom - fokus på kompetenceudvikling af professionelle

    Regitze Pals, Forskningsassistent, Steno Diabetes Center Copenhagen, Danmark og Naja Ramskov Krogh, Konsulent, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark, Danmark

    1. Center for Voldsramte - adgang til sundhedsvæsenet for voksne udsat for vold i nære relationer

    Trine Rønde Kristensen, overlæge, ph.d., og leder af Center for Voldsramte, Frederiksberg Hospital, Danmark

   • 7. Ældres trivsel

    Vi går mot et aldrende samfunn der det blir færre barn og unge og flere voksne og eldre. Mens vi er ganske like som spedbarn utvikler vi oss gjennom livet til å bli svært forskjellige mennesker med ulike behov og forutsetninger. I denne workshopen vil ulike sider av eldres livskvalitet bli presentert og diskutert.

    Moderator: Eva Irene Holt, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, Norge

    Oplæg

    1. Grief counselling after losing a spouse/partner: An Action Research Project

    Lisbeth Rosenbek Minet, Udviklingsterapeut/Udviklingsfysioterapeut, Odense Universitetshospital, Danmark

    1. Sundhedsfremme på tvers af institutioner – et kvalitativt casestudie af fælles madlavingskoncept

    Mads Filtenborg Christensen, Videnskabelig assistent, Aarhus Universitet, Danmark

    1. Multimodal training intervention programmes for older people

    Janus Fridrik Gudlaugsson, Teacher, Center for Sport and Health Sciences, Iceland University of Education, Island

    1. Välfärdsteknik i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos äldre

    Ida Erixon, Utredare, Folkhälsmyndigheten, Sverige

   • 8. From policies to practice - Inequality in Health

    Tidligere titel: Fra politik til praksis - ulighed i sundhed

    Workshop foregår på engelsk

    The workshop discusses policies to create equality in health and how these are put into action on local level. The workshop will address the difficulties of implementation from policy to practice. It will also examine what we can learn from experiences evolving from local level and different Nordic countries. The workshop will be structured around challenges that arise from the formulation and conceptualisation of policies, from the lack of data and evidence, and from the organisation of implementing work.

    Moderator: Meri Larivaara, Ministerial Adviser, Ministry of Social Affairs and Health, Finland

    Oplæg

    1. The Norwegian Public Health Law – experiences from the local level

    Stine Busborg, Public Health Coordinator, City of Kristiansand, Norway

    1. Västra Götaland region’s work with public health

    Elisabeth Ramberg, Public Health Director, Region Västra Götaland, Sweden

    1. Östgöta-commission for equity in health – a transition from regional to local perspective.

    Jolanda van Vliet, folkhälsocontroller, Norrköpings kommun, Sweden

    1. Creating ownership across sectors − Experiences from some Scandinavian municipalities.

    Finn Diderichsen, Professor emeritus, University of Copenhagen, Denmark

   • 9. Sunde borgere med anden etnisk baggrund

    Etniske minoriteter har ofte dårligere fysisk og psykisk helbred og deltager i mindre grad i forebyggende indsatser sammenlignet med majoritetsbefolkningen. Workshoppen har særligt fokus på sundhedsfremmende indsatser, herunder vaccinationsdeltagelse, samt forebyggelse af livsstilssygdomme blandt etniske minoriteter i en kommunal virkelighed. Workshoppen veksler mellem præsentation af praksiserfaring samt resultater fra forskellige initiativer i Danmark, Sverige og Norge og diskussioner af, hvordan vi fremmer sundhed blandt etniske minoriteter i de nordiske lande.

    Moderator: Signe Smith Jervelund, lektor, Københavns Universitet, Danmark

    Oplæg

    1. Forebygging av livsstilsykdommer for innvandrerkvinner i Stavanger Kommune

    Renata Alves-Syre, klinisk ernæringsfysiolog, Stavanger Kommune, Norge

    1. Praksiserfaring og resultater fra en ’kompleks sundhedsfremmende indsats’ målrettet etniske minoriteter med type 2 diabetes i Aarhus Kommune

    Sussie Østerby, Koordinator, Sygeplejerske, Master of Public Health, Master i Evaluering, Folkesundhed Aarhus, Aarhus Kommune, Danmark

    1. Målgruppsanpassad information om barnvaccination till somalisktalande föräldrar – ett interventionsprojekt i Stockholmsregionen

    Karina Godoy, Utredare, Folkhälsovetare, Mikrobiolog, Ph.d.
    Folkhälsomyndigheten, Enheten för Vaccinationsprogram, Sverige

   • 10. Frivillighedsorganisationernes rolle i folkesundhedsarbejdet

    Workshoppen fokuserar på betydelsen av frivilligorganisationer inom folkhälsoarbetet och deras roll. Särskild fokus ligger på samarbetet med den offentliga sektorn. Hur kan vi skapa ett ömsesidigt givande samarbete? Hur löser vi eventuella spänningar mellan frivilligorganisationers autonomi och den offentliga sektorns behov? Hur fungerar samarbete på nationell nivå mellan takorganisationer och myndigheter samt på lokalnivå mellan kommuner och lokala föreningar?

    Moderator: Viveca Hagmark, forbundsdirektør, Folkhälsan, Finland

    Oplæg

    1. Frivilligverksamhet i folkhälsoarbetet

    Diskussion mellan:

    • Tone Poulsson Torgersen, fagsjef, Nasjonalforeningen for folkehelsen i Norge
    • Riitta Kittilä, sakkunnig, SOSTE - Finlands social och hälsa rf, Finland
    • Viveca Hagmark, förbundsdirektör, Folkhälsans förbund, Finland
    • Marie Asserhøj, projektleder, Folkebevægelsen mod Ensomhed
   • 11. Sundhedsfremme i nærmiljøet 2

    Workshoppen fremdrager og udforsker erfaringer med sundhedsfremmeindsatser i lokalområder/boligområder. Vi vil høre om målrettede indsatser med fokus på hverdagsliv og lokale fællesskaber og om barrierer og facilitatorer for sundhedsfremme lokalt. Der vil være tid til erfaringsudveksling og refleksioner.

    Moderator: Ingunn Søndergaard Jacobsen, konstitueret sekretariatschef, Sund by netværket, Danmark

    Oplæg

    1. Boligsociale indsatser oversigtsforskning i Fredericia og Esbjerg

    Pernille Tanggaard Andersen, lektor, SDU Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet, Danmark

    1. Aarhus nærmiljø-indsats

    Ruth Kjær, sundhedsstrategisk konsulent, Aarhus kommune, Danmark

    1. Sammen for Hammerfest!

    Åse Kongsbak, arealplanlegger, Hammerfest kommune og Torild Ebeltoft, folkehelsekoordinator, Hammerfest Kommune, Norge

   • 12. Sundhedsfremme i samspil med markedskræfterne

    Private virksomheder har mange muligheder for at påvirke befolkningens sundhed. De står for at producere og markedsføre mad. De sælger tobak og alkohol. De producerer sportstøj og løbesko og meget mere. Workshoppen vil udforske, om, hvornår og hvordan det er muligt at samarbejde med virksomhederne om at skabe bedre og sundere liv for alle.

    Moderator: Simon Rask, chefkonsulent, Hjerteforeningen, Danmark

    Oplæg

    1. Sunde rammer i samarbejde med kommercielle partnere – erfaringer fra SoL projektet

    Ulla Toft, Sektionschef, Ph.D, Msc Human Ernæring, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden, Danmark

    1. Elefanten i rummet – ett interventionsprojekt om alkohol och droger med utmaningar

    Maria Warne, PhD och lektor i hälsovetenskap, Avdelningen för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige

    1. ”Harm reduction” – hvilke muligheder og udfordringer giver det folkesundhedsarbejdet på tobaksområdet

    Charlotta H. Pisinger, Forskningsoverlæge, ph.d., MPH, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden, Danmark

    1. Fuldkornspartnerskabet – når folkesundhed og kommercielle interesser skaber resultater

    Gitte Laub Hansen, Ph.d., cand. brom. Projektchef for Fysisk aktivitet og Kost, Kræftens Bekæmpelse, Danmark

   • 13. From policy to practice – implementation

    Tidligere titel: Fra politik til praksis – implementering

    Workshop foregår på engelsk

    Implementation is crucial in order to obtain intended outcomes in practice of public health programs, strategies and policy interventions. The session will outline challenges associated with policy development and implementation, present models and methods to guide the implementation process and discuss capacity building as an analytic tool to successful implementation.

    Moderator: Lene Dørfler, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, Danmark

    Oplæg

    1. Elusive implementation: an ethnographic study of intersectoral policymaking in Denmark

    Ditte Heering Holt, PhD, postdoc at the National Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Denmark

    1. Dissemination and implementation of public health interventions in Sweden

    Karin Guldbrandsson, analyst, associate professor, Folkhälsomyndigheten, Enheten för psykisk hälsa och uppväxtvillkor, Sweden

    1. The Tröndelag Model of Public Health Work in Norway

    Monica Lillefjell,  Professor, PhD. Department of Neuromedisine and Movement Science, Faculty of Medicine and Health, NTNU, NTNU Center for Health Promotion Research, Norway

    1. Implementation and Capacitybuilding in Danish municipalities

    Lisbeth Holm Olsen, cand. com., consultant in Center of health promotion and disease prevention, National Government Denmark, Denmark

   • 14. Brug af data i folkesundhedsarbejdet - hvordan kan vi bruge data fra nationale sygdomsbyrdeundersøgelser og fra databaserne på børnesundhedsområdet?

    Tidligere titel: Brug af data i folkesundhedsarbejdet - hvordan kan vi bruge data fra sygdomsbyrdeundersøgelserne og børnedatabaserne mere effektfuldt?

    Datadrevet ledelse er et område med stigende fokus i forbindelse med planlægning og udvikling af folkesundhedsarbejdet såvel nationalt som lokalt. Denne workshop vil med udgangspunkt i henholdsvis landsdækkende generelle sundhedsundersøgelser som målgrupperettede undersøgelser og værktøjer, diskutere muligheder og barrierer for dataunderstøttelse af prioriteringer i Folkesundhedsarbejdet.

    Moderator: Tina Roikjer Køtter, sundhedschef, Ballerup kommune, Danmark

    Oplæg

    1. Sygdomsbyrden i Danmark

    Knud Juel, Professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, Danmark

    1. Registersambearbetning och fördjupade riktade studier som komplement till nationella folkhälsoenkäter i Sverige

    Malin Kark, Epidemiolog, PhD., Folkhälsomyndigheten, Sverige

    1. Skolesundhed.dk – et kommunalt sundheds- og trivselsværktøj målrettet børn og unge

    Carsten Obel, professor, Aarhus Universitet, Danmark

    1. Sundhedssamtaler i skolen – implementering af en fælles skolesundhedsdatabase i Norrland

    Anna Gidlund, Folkesundhedsplanlægger, Folkhälsoenheten, Landstinget Västernorrland, Sverige
    Eva Söderberg, folkhälsosamordnare, Utvecklingsenheten, Region Jämtland Härjedalen, Sverige

   • 15. Mænds sundhed

    Mænds sundhed og levetid halter efter kvinders. Det skyldes både, at mænd har større forekomst af de fleste sygdomme, og at de har en endnu større dødelighed af dem. Det gælder især kortuddannede mænd. Workshoppen kommer med forskellige bud på, hvad der kan gøres i forhold til denne ulighed i sundhed på forskellige fronter: Fra forebyggelse over opsporing og til rehabilitering med særligt fokus på de kommunale indsatser og mangler - her i et kommunalvalgsår.

    Moderator: Svend Aage Madsen, formand, Forum for Mænds Sundhed, Danmark

    Oplæg

    1. Mænd i København: peer-til-peer som metode til at mindske ulighed i sundhed

    Nanna Ahlmark, Post.doc., Statens Institut for Folkesundhed, Danmark

    1. Men Only – et norsk projekt om mænd i rehabilitering

    Dag Ellingsen, seniorforsker, Agderforskning, Norge

    1. Tidlig opsporing af sundhedsudfordringer hos midaldrende mænd i Aalborg Kommune

    Annette Pedersen, Ph.d.-studerende, Aalborg Universitet, Danmark

    1. Kommunernes (manglende) indsats for mænds sundhed

    Mie Møller Nielsen, projektleder, Forum for Mænds Sundhed, Danmark

   • 16. Public health and well-being following economic crisis

    Tidligere titel: Folkesundhedens overlevelse når krisen kradser

    Workshop foregår på engelsk

    In this workshop we will focus on some of the consequences that the economic crises in Iceland had in society. The Welfare watch was created with various stakeholders to monitor the situation and advice the government on what groups where likely to suffer and what the needs where. We will also hear about the effect on happiness with data before and after the crises from a PhD project on the subject. Lastly there are short presentations on the influence on alcohol consumption and about the social indicators that are a product influenced by the work of the Welfare watch and have instigated the work of Nordic Welfare Indicators.

    Moderator: Jenný Ingudóttir, Project Manager, Directorate of Health, Iceland

    Oplæg

    1. The Icelandic Welfare Watch

    Siv Friðleifsdóttir, Special Advisor, Ministry of Welfare, Iceland

    1. Happiness and Mental Wellbeing through an Economic Crises in Iceland

    Dr Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, Head of division, Determinants of Health, Directorate of Health, Iceland

    1. Alcohol Consumption in Iceland before and after the Economic Crises

    Rafn Jónsson, Project manager, Determinants of Health, Directorate of Health, Iceland

    1. Social Indicators in Iceland

    Jenný Ingudóttir, Project manager, Determinants of Health, Directorate of Health, Iceland

   • 17. Samarbejde mellem forskning og praksis

    Der er behov for et styrket samarbejde mellem forskning og praksis for i øget grad at sikre relevant og anvendelig viden for praksis. Samtidig efterspørges strategier til at omsætte og implementere ny viden i praksis. På workshoppen drøftes udfordringer i samarbejdet samt måder, hvorpå samarbejdet mellem forskning og praksis kan styrkes.

    Moderator: Tine Curtis, Leder, Center for Forebyggelse i praksis, Danmark

    Oplæg

    1. Forskning og praksis: Eksempler fra evalueringer av forebyggende tiltak i Norge

    Kristin Buvik, seniorforsker, Folkehelseinstituttet, Oslo, Norge

    1. Erfaringer med forskning-praksis samarbejde i Grønland: Hvad har vi gjort, og hvordan kan det gøres bedre?

    Tine Pars, departementschef, Departementet for Sundhed, Naalakkersuisut/Grønlands Selvstyre

    1. Regionens rolle i samarbejdet mellem forskning og kommunal praksis

    Kurt Æbelø, chefkonsulent, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark

    1. Kommunal model for forskningssamarbejde skaber mere praksisbaseret forskning

    Tine Curtis, forskningschef, Aalborg Kommune og adj. professor Syddansk Universitet og Aalborg Universitet

     

   • 18. Health literacy – en fælles udfordring på et individuelt, professionelt og systemisk niveau

    Patientcentreret behandling, brugerinddragelse, deltagerstyring og borgerens eget ansvar for sundhed har stadig større fokus i international sundhedsdiskurs. Det stiller krav til den enkelte borger om at kunne varetage en autonom rolle i sundhedsfremme, forebyggelse, pleje og behandling. Sammenholdt med komplekse sundhedssystemer og stadig flere sundhedsoplysninger bliver evnen til at forstå, navigere og handle en væsentlig og nødvendig kompetence.

    Moderator: Kirsten Vinther-Jensen, ekstern lektor, Aarhus Universitet, Danmark

    Oplæg

    1. Udvikling af health literacy i et empowerment og risikoperspektiv

    Helle Terkildsen Maindal, forskningsleder og lektor, Steno Diabetes Center Copenhagen, Sundhedsfremme, Region Hovedstaden og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Danmark

    1. Helbredsprofilen – Videofilm kan fremme health literacy hos borgere med kronisk sygdom

    Anna Dalhoff Pedersen, chefkonsulent, Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland, Danmark

    1. Health literacy som ressource, kompetence og kapacitet i hverdagslivet

    Charli Eriksson, professor emeritus, Institutionen for Hälsovetenskaper, Örebro Universitetet, Sverige

   • 19. Nordiske sundhedshuse

    Workshopen handler om hvordan de ulike nordiske landene organiserer tilbud rettet mot personer med økt risiko for eller som allerede har etablert sykdom, og hvordan de bidrar i kommunens folkehelsearbeid. Erfaringer fra dette arbeidet så langt, samt muligheter og utfordringer ved forskjellige modeller og måter å organisere arbeidet på vil bli diskutert.

    Moderator: Henriette Øien, afdelingsdirektør, Helsedirektoratet, Norge

    Oplæg

    1. Ogynnsamma levnadsvanor för patienter med depression, diabetes, högt blodtryck eller ischemisk hjärtsjukdom. Skillnader i vilken hjälp patienterna erhåller i primärvården. Primärvårdens sätt att arbeta i Västernorrland

    Johannes Dock, Folkhälsoplanerare, Landstinget Västernorrland, Sverige

    1. Hva er en frisklivssentral - veileder for etablering, drift og kvalitetssikring

    Turid Sundar, seniorrådgiver Helsedirektoratet, Norge og Inger Merete Skarpaas, seniorrådgiver Helsedirektoratet, Norge

    1. Frisklivssentralenes rolle i folkehelsearbeidet

    Jorunn Killingstad, leder frisklivssentralen Modum, Norge

    1. Nye veje for folkesundhedsarbejdeti København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene

    Susanne Westergren, leder, Afdeling for Folkesundhed i København, Danmark og Marianne Cosgrave Wenckens, Sundhedshusleder i Vanløse, Danmark

   • 20. Tværkommunalt samarbejde - udfordringer og muligheder

    Workshopen fokuserer på hvordan kommuner kan samarbeide med hverandre for å skape framdrift og utvikling i folkehelsearbeidet. Felles for innleggene i workshopen er at de styrker folkehelsearbeidet i egne kommuner og samarbeidskommuner gjennom nettverk og partnerskap med forskningsmiljøer.

    Moderator: Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator, Innherred Samkommune, Norge

    Oplæg

    1. Hvordan forbedrer vi sundheden for de mest udsatte borgere i Danmarks kommuner? Erfaringer fra projekt LAKS (Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud)

    Sigurd Lauritsen, seniorkonsulent, COWI, Danmark

    1. Tjenesteutvikling i Familiens hus, om å utvikle integrerte tjenester i lokalsamfunnet

    Ingunn Skjesol Bulling, doktorgradsstipendiat og lektor, Nord universitet, Norge

    1. Monitorering og effektmåling af kommunale patientrettede forebyggelsesforløb

    Jane Nautrup Østergaard, PhD, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, Danmark

   • 21. UDGÅET - Alkohol og graviditet

    I workshoppen diskuteres den evidens, der ligger bag graviditetsanbefalingerne og de anbefalinger dette udmønter sig i de nordiske lande. Derudover præsenteres erfaringer fra Familieambulatorierne i Danmark, som er en behandlingsinstitution særlig målrettet gravide med rusmiddelproblemer og det samarbejde disse institutioner har med kommunerne, når det drejer sig om opsporing og indsats i.f.t. de gravide. Endelig vil Borgestadklinikken præsentere det skærmede døgnbehandlingstilbud, som også omfatter de gravide kvinder med rusmiddelproblemer, som bliver tilbageholdt for at beskytte dem mod at skade deres barn.

    Moderator: Kit Broholm, chefkonsulent, Sundhedsstyrelsen, Danmark

    Oplæg

    1. Hvilken viden og tanker ligger bag Sundhedsstyrelsens nye materiale om graviditet og alkohol?

    Kirsten Mundt, projektleder, Sundhedsstyrelsen, Danmark

    1. Familieambulatoriernes tilbud for gravide og samarbejdet med kommunerne om opgaverne

    Læge, ph.d., faglig leder Merete Hein, Familieambulatoriet i Region Midtjylland, Danmark

    1. Præsentation af Borgestadklinikkens skærmede døgnbehandlingstilbud til gravide kvinder med rusmiddelproblemer

    Liv Siljan, sektionsleder for Skærmet enhed, Borgestadklinikken i Norge, Norge

  • Onsdag
   • Aalborg Kommunes Velkomstreception

    17.45 Dørene til koncertsalen åbnes

    18.15 Officiel velkomst i koncertsal ved:

             Thomas Kastrup-Larsen, Borgmester i Aalborg Kommune

    18.25 Underholdning ved trio:

             Flemming Dreisig – organist

             Elsebeth Dreisig - sopran

             Lars Ole Schmidt – trompetist

    19.05 Stående reception med et let traktement i Foyerområderne

    20.00 Afslutning

  • Torsdag
   • Morgenløbetur

    Morgen løbeturen med Aalborg Kommunes borgmester Thomas Kastrup-Larsen tager dig med rundt i den centrale del af Aalborg, og bringer dig forbi flere gamle historiske bygninger og bydele. Løbeturen er på knap 5 km og bliver gennemført i et tempo, så alle kan være med. Underlaget vil primært være asfalt, fortov og brosten.

    Turen starter på Europa Plads ved Aalborg Kongres & Kultur Center.

  • Torsdag
   • Debat ved de nordiske sundhedsdirektører
  • Torsdag
   • Social inequity in health – how do we close the gap?
    Oplægsholdere
  • Torsdag
   • Kaffepause
  • Torsdag

   Delplenum

   • Delplenum
   • 1. Fra politik til lokal implementering af folkesundhedsindsatser

    Moderator: Niels Sandø

    Implementering af Health in All Policies på lokalt niveau – erfaringer fra Finland

    Heli Hätönen
    Ministerial Adviser, PhD
    Ministry of Social Affairs and Health

    Kommunerne har ansvaret for at beskytte og fremme borgernes sundhed og trivsel. De fremmer sundhed gennem politisk engagement, institutionel forandring, kapacitetsopbygning, partnerskabsbaseret planlægning og innovative projekter. I Finland er kommunerne gået forrest i implementeringen af Health in All Policies. Oplægget præsenterer de succeser og udfordringer, som implementeringen har givet, herunder ideer for fremtiden.

    Byer og folkesundhed

    Dagur B. Eggertsson
    Medical Doctor and Mayor of Reykjavik
    City of Reykjavik, Island

    Bystyrer kan bidrage betydeligt til folkesundheden gennem forskellige metoder. Hvilke faktorer kendetegner en sund by? Hvordan kan byplanlægning været et godt eksempel på, hvordan en by kan organiseres for at opnå sundhed for mange mennesker? Byfortætning og nem mobilitet for mennesker kan være hovedelementerne i en sund by hvilket som helst sted i verden.

   • 2. Samfund i trivsel

    Moderator: Hildegunn Bratvåg

    Unge mellem projekter og reality

    Johannes Andersen
    Lektor
    Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, Danmark

    Selvstændighed står i centrum for unge i dag. De skal selv vælge, og det er gennem egne valg, de former deres egen tilværelse. Dette skal ske i et offentligt og privat rum, hvor der lægges mere og mere vægt på følelser og fornemmelser, på bekostning af fælles normer og perspektiver. Samtidig skal de også selv afgøre, om deres valg er optimale. Det åbner for en fundamental sårbarhed, der præger ungdomslivet i dag.

    Sveriges nationale strategi for mental sundhed 2016-2010 – fem fokusområder fem år frem

    Ing-Marie Wieselgren
    Nationell samordnare för psykiatrin
    Sveriges Kommuner och Landsting

    Johanna Ahnquist
    Enhetschef, Ph.D.
    Folkhälsomyndigheten, Sverige

    Forebyggelse af psykisk sygdom er højt prioriteret i folkesundhedspolitikken i Sverige. Regeringen har vedtaget en ny "Strategi for statens indsatser på området for mental sundhed og psykisk sygdom, 2016-2020". Strategien tager udgangspunkt i fem fokusområder vurderet som de mest presserende for at styrke mental sundhed og forebygge psykisk sygdom. Arbejdet organiseres af regeringens nationale koordinatorer, som også har til opgave at fremsætte forslag til, hvordan udviklingen og koordinationen af indsatser kan integreres i ordinær myndighedsstruktur. Et af de centrale elementer er årlige aftaler mellem staten og Sveriges Kommuner och Landsting. Regeringen har for 2017 afsat 885 millioner svenske kroner inden for aftalen, hvoraf 780 millioner kroner er afsat til at støtte indsatser i kommuner og regioner. Strategien engagerer også en række andre myndigheder og aktører på forskellige niveauer, eksempelvis Folkhälsomyndigheten som har fokus på det første fokusområde i strategien, der vedrører det fremmende og forebyggende arbejde.

   • 3. Integration og mangfoldighed

    Moderator: Signe Schmidt Jervelund

    Folkesundhed og integration – et fælles løft for sundhed og livskvalitet

    Linda Granlund
    Divisjonsdirektør
    Divisjon folkehelse, Helsedirektoratet, Norge

    Et sundhedsfremmende samfund er et inkluderende samfund. Det indebærer, at hele befolkningen oplever tryghed, fornemmer at høre til og mærker en mening med livet. Det indebærer også, at alle har lige muligheder for at træffe sunde valg og udvikle vaner, som bidrager til sundhed.
    At være inkluderet i et samfund handler om at opleve sig selv som en del af et arbejdsmiljø, en fodboldklub, et nabolag/en bydel eller en forening. Ved at facilitere deltagelse og tilknytning vil et godt integrationsarbejde og folkesundhedsarbejde supplere hinanden gennem udviklingen af tiltag, der fremmer inklusion, sundhed og livskvalitet.

    Helsedirektoratet presenterer en felles rapport utarbeidet af Norsk Institutt for By- og Regionsforskning for direktoraterne på vegne av Helsedirektoratet og Inkluderings- og Mangfoldsdirektoratet.

    Folkesundhed i et mangfoldighedsperspektiv: erfaringer og udfordringer

    Maria Kristiansen
    Lektor
    Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

    Stigende etnisk, sproglig og kulturel mangfoldighed blandt de nordiske befolkninger har implikationer for politikker og praksisser indenfor folkesundhedsområdet. Migration, etnicitet og sociale forhold er ofte tæt sammenvævede og fordrer et fokus på sensitivitet overfor mange aspekter af mangfoldighed. I oplægget opridses de væsentligste dimensioner af folkesundhedsarbejdet i et mangfoldighedsperspektiv med udgangspunkt i et konkret forskningsprojekt i et mangfoldigt boligområde i Danmark.

   • 4. Sundhedsfremme i nærmiljøet og inddragelse af medborgerne

    Moderator: Kirsten Vinther

    Udfordringer for lokalt sundhedsfremme i Finland efter den store sundhedsreform: Har kommunerne de redskaber, de har brug for?

    Siv Sandberg
    Kommunforskare, Åbo Akademi and Vice ordförande Samfundet Folhälsan, Finland

    Finland gennemgår en stor sundheds- og regionsreform, der fra 1. januar 2019 ændrer på arbejdsfordelingen mellem stat, region og kommune. Ansvaret for social- og sundhedsydelser kommer ikke længere til at ligge hos kommunerne, som dog stadig vil have ansvaret for at fremme sundheden for borgerne i kommunerne. Hvilke udfordringer står i vejen for at gennemføre princippet om "health in all policies" i kommunerne, på et tidspunkt hvor kommunernes opgaveportefølje forandres radikalt?

    Urbant lederskab og sundsfremmende fællesskaber

    Christa Breum Amhøj
    PhD. PostDoc, Centerleder for Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse
    Copenhagen Business School, Danmark

    Flere og flere kommuner arbejder med, hvordan man kan fremme sundhed gennem samskabende fællesskaber. Med idealerne om Velfærd 3.0 er der fokus på, at kommunerne skal gå fra at forstå sig selv som en organisation, der er adskilt fra borgerne til, at de skal handle som en del af et større fællesskab. Men hvordan skaber man så stærke urbane fællesskaber på tværs af roller, siloer og organisationsgrænser? Hvordan gøder man jorden for nye sundhedsfremmende og bæredygtige fællesskaber – uden at overtage ansvaret som myndighed og uden at dræbe lysten til at skabe gennem kontrol og rigide mål? Og hvordan leder man fællesskaber, der ofte ændrer både form og indhold over tid og sted? Oplægget kommer med eksempler på dette, hentet fra forskellige forskningsprojekter i kommunerne fx Fællesskabsagenter og Naturens Rige i regi af Sund By Netværket og Strategisk ledelse af velfærd i bevægelse (CBS).

   • 5. Health in all policies – fra global politik til lokal praksis

    Moderator: Karin Guldbrandsson

    Sundhed 2020 og Agenda 2030 – med fokus på sundhed i alle politikker

    Anna Bessö
    Avdelingschef
    Folkhälsomyndigheten

    Oplægget præsenterer Folkhälsomyndighetens arbejde med at identificere og prioritere behov inden for forskellige samfundssektorer, at tilvejebringe viden og forslag til foranstaltninger ud fra de prioriterede behov samt at udbrede den frembragte viden og de forslåede foranstaltninger – i samarbejde med dem, det berører. Arbejdet illustreres gennem nogle praktiske eksempler.

    Islands nationale strategi for folkesundhed – med fokus på barn og unge op til 18 år.

    Dóra Guðrún Guðmundsdóttir
    Head of Division
    Determinants of Health and Wellbeing
    Directorate of Health Iceland

    Beskrivelse af oplæg: Præsentationen fokuserer på det arbejde, som ledte til Islands første folkesundhedspolitik, offentliggjort i september 2016. Der fortælles om vigtigheden af tværsektorielt samarbejde og fokusset på ungdommen for at sikre sundhed og trivsel igennem hele livet.

   • 6. Folkesundhed – eksperterne, borgerne og medierne

    Moderator: Rafn Jonsson

    Kommunikation og ekspertise i det postfaktuelle demokrati

    David Budtz Pedersen
    Professor med særlige opgaver
    Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, Denmark

    Det postfaktuelle samfund deler vandene mellem dem, der ser sandheden drukne i spin, konspirationsteorier, infostorme og falske nyheder og dem, der hilser tendensen velkommen som et nyt digitalt demokrati. Selv om forskere og myndigheder stiller viden og information til rådighed for borgere og medier, resulterer det ikke altid i mere oplyste dialogprocesser. Med væksten i spin, blogs og kommentatorer bliver meninger og følelser i mange tilfælde fremhævet på bekostning af robust viden og kendsgerninger. Når for eksempel sager om HPV, MRSA, GMO og klima kommer på dagsordenen, opdager myndigheder og beslutningstagere, at de traditionelle autoriteter og kilder til ekspertise er udfordrede. I dette oplæg ses nærmere på, hvordan fakta og kendsgerninger bliver manipuleret og hvordan et nyt emotionelt demokrati er ved at indtage det politiske felt.

    Vidensoverblik over ernæring og sundhed: Brug og misbrug af videnskab

    Rune Blomhoff
    Professor
    Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo og Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus, Norge

    Få videnskabelige områder følges med større interesse af medierne end ernæringsvidenskab. Formidling af viden om ernæring er imidlertid udfordrende og kræver solid videnskabelig forståelse. Meget af ernæringsvidenskaben, som formidles gennem medierne til befolkningen er fejlagtig og baseret på mangelfuld forståelse af den videnskabelige disciplin. Uens forsøgsdesign og metodik bidrager i varierende grad til evidensgrundlaget for vores nationale anbefalinger, noget som ofte fejlvurderes. Foredraget vil præsentere, hvordan arbejdet med nationale kostråd og anbefalinger foregår samt hvordan sundhedsmyndighederne forholder sig til moderne ernæringsforskning.

  • Torsdag
   • Frokost og postersessions
  • Torsdag

   Workshops

   • Workshops
   • 1. Fra politik til praksis - mental sundhed

    Workshop foregår på engelsk

    Ett framgångsrikt genomförande av folkhälsopraxis kräver förmågan att förstå och ta itu med komplexa policyfrågor. Detta gäller inte minst för de som arbetar med frågor som rör psykisk hälsa. I den här workshopen presenteras flera nordiska exempel på arbetet med att implementera policys för en förbättrad psykisk hälsa på olika nivåer i samhället, och tillfälle ges att diskutera hinder och möjligheter i implementering av sådan policy.

    Moderator: Solveig Petersen, utredare, Folkhälsomyndigheten, Sverige

    Oplæg

    1. Från psykisk ohälsa till psykisk hälsa: En regionsövergripande handlingsplan med fokus på främjande och förebyggande aktiviteter

    Annika Larsson, folkhälsostrateg, Region Östergötland, Sverige
    Joakim Ekberg, Region Östergötland, Sverige

    1. Men jeg er jo ikke sundhedsprofessionel!’: En kvalitativ undersøgelse af mental sundhedsfremme på tværs af professionelle identiteter

    Carsten Hinrichsen, videnskabelig assistent, Statens Institut for Folkesundhed, Danmark

    1. Mental Well-Being and Public Health

    Sigrún Daníelsdóttir, project manager, Directorate of Health, Island

    1. Norges satsning på psykisk helse i kommunerne

    Vigdis Rønning, fagdirektør, Helse- og Omsorgsdepartementet, Norge

   • 2. Fra politik til praksis - mental sundhed – kommuneeksempler

    Moderator: Johanna Ahnquist, enhedschef, Ph.D., Folkhälsomyndigheten, Sverige

    Oplæg

    1. Kommunale erfaringer med implementering af den universelle mentalt sundhedsfremmende indsats ’ABC for mental sundhed

    Søren Lund Jensen, Center for Mental Sundhed, Aalborg Kommune, Danmark

    1. Det Dobbelte KRAM – et tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel

    Peter Thybo, Sundhedsinnovator, Ikast-Brande Kommune, Danmark

    1. Vårt grunnlag for endring – våre problemer eller våre ressurser?

    Bent Olav Olsen, Folkehelsekoordinator, Frederikstad kommune, Norge

   • 3. Stress og arbejdsmarkedstilknytning

    Arbetsrelaterad stress är idag ett av de dominerande orsak till sjukfrånvaro i de nordiska lönderna. Denna workshop avser att beskriva olika aspekter av arbetsrelaterad stress och interventioner för att främja återgång i arbete efter stressrelaterad sjukfrånvaro.

    Moderator: Margareta Kristenson, professor, Linköping University, Sverige

    Oplæg

    1. Unemployment as a consequence of high levels of perceived stress and interaction by socioeconomic status: A historical cohort study

    Henrik Bøggild, lektor, Ph.D., Aalborg Universitet, Danmark

    1. Mistrivsel og arbejdsmarkedstilknytning

    Helle Engelund, Chief Project Manager, COWI, Danmark

    1. Hvordan hjælper deltagelse i sundhedsfremme indsatser stresssygemeldte til at håndtere stressbelastninger?

    Hanne Dauer Keller, lektor, ph.d., cand.psych., Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet og Lærke Kure, videnskabelig assistent, cand. psych., Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, Danmark

    1. Forløb og effekt af arbejdsrehabilitering for dem som er syge af stress eller andre psykiske lidelser

    Vigdís Jónsdóttir, direktør, VIRK, Island

   • 5. Integration og frivillighed

    Workshoppen handler om frivillighed og empowerment i integrationsarbejdet - med et fokus på indsatser på folkesundhedsområdet i urbane områder.

    Moderator: Knut-Johan Rognlien, folkehelsesjef, Østfold fylkeskommune, Norge

    Oplæg

    1. Slippe inn – slippe til: Næmiljøskolen ”Alvimhaugen” i Sarpsborg

    Knut Raknerud Olsen, rektor på Alvimhaugen, Norge

    1. Projekt ASFALT: en peer-to-peer gadeidrætsintervention med unge i udsatte boligområder

    Julie Hellesøe Christensen, videnskabelig assistent, Steno Diabetes Center, Danmark

    1. Yalla-trappa i Rosengård, Malmø: En ny sorts arbetsplats, där individ/samhällsnyttan är viktigare än vinstintressen

    Christina Merker-Siesjö, Ordförande på Yalla Trappan og projektansvarig för Yallas Kunskapscenter, Sverige

    1. Portalen i Norrköping, Sverige: Starkare tillsammans genom empowerment under asylprocessen

    Jolanda van Vliet, Folkhälsocontroller, Norrköpings kommun, Sverige

   • 6. UDGÅET - Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder; et livsperspektiv/Sexual and reproductive health and rights; a life-course perspective
   • 7. Unge og rusmidler

    Workshoppen handler bredt om forebyggelse af brug af rusmidler blandt unge. Fokus vil være på forskellige arenaer og ungegrupper, herunder forebyggelse brug af alkohol og stoffer i folkeskolens ældste klasser, forebyggelse af rusmiddelbrug blandt unge, der arbejder i turistindustrien samt forebyggelse af brug af doping blandt unge i alderen 15-25 år på ungdomsuddannelser, fitnesscentre mm.

    Moderator: Maria Koch Aabel, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen, Danmark

    Oplæg

    1. ”The GOOD life programme: How does a social norms based intervention to reduce alcohol and other drug use work in the context of Danish schools”

    Lotte Vallentin-Holbech, d. studerende, Cand.scient.san.publ, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet , Danmark

    1. “Trygg I Åre – arbetsgivare mot droger”

    Malin Bergqvist, Folkhälsosamordnare og projektleder, Åre kommune og Maria Warne, Ph.D, Avdelningen för Hälsovetenskap, Mittuniverstitetet, Campus Östersund, Sverige

    1. ”Antidoping-kommuner 2015-2017: Lokalt forankret forebyggelse af brug af dopingsstoffer blandt unge” 

    Anders Schmidt Vinther, Sundheds- og Kulturforvaltningen, Aalborg Kommune, Danmark

   • 8. Det tobaksfri samfund

    Workshoppen handler om, hvordan vi i Norden kan forebygge sygdom og for tidlig død forårsaget af tobak ved at sætte et langsigtet mål og dermed nå et tobaksfrit samfund. Oplæggene viser en mangfoldighed i lokale og nationale initiativer for at nå dette fælles mål.

    Moderator: Niels Them Kjær, projektchef, Kræftens Bekæmpelse, Danmark

    Oplæg

    1. Introduktion af begrebet Endgame, udfasning af tobak og målsætninger internationalt

    Niels Them Kjær, Projektchef for tobaksforebyggelse, Kræftens Bekæmpelse, Danmark

    1. Mobilisering af befolkningsopinion för ett beslut om en Tobacco Endgame-strategi

    Göran Boethius, Ordfører og tobaksekspert, Tobaksfakta, Sverige

    1. Aalborg – en mere røgfri kommune

    Kristina Thitgaard Poulsen, Konsulent og røgkoordinator i sundhedstrategisk team
    Aalborg Kommune, Sundheds- og Kulturforvaltningen, Danmark

    1. Denormalisering af rygning i kulturlivet

    Maja Kring Schjørring, Videnskabelig assistent, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, Danmark

    1. Partnerskabet Røgfri Fremtid i Danmark

    Niels Them Kjær, Projektchef for tobaksforebyggelse, Kræftens Bekæmpelse, Danmark

   • 9. Overvægt - mellem individ og miljø

    Overvægt udvikles i et komplekst samspil mellem mange forskellige faktorer. Både individuelle og samfundsmæssige forhold spiller ind, herunder mad- og måltidsvaner, fysisk aktivitet, arv og miljø.

    Workshoppen har fokus på overvægt hos børn, og familiens betydning for udvikling af overvægt? Hvad er familiens rolle, når vi taler forebyggelse, og når vi taler behandling? Og kan vi være bedre til at støtte familien?

    Moderator: Tatjana Hejgaard, chefkonsulent, Sundhedsstyrelsen, Danmark

    Oplæg

    1. Preventing obesity in Finland through physical activity and healthy diet – children and families as key priority groups

    Tiina Laatikainen, professor, Department of Public Health Solutions, National Institute of Health and Welfare, Finland

    1. Hvordan får vi hele familien på banen? Erfaringer fra ”Nu rykker vi!” for 12-15-årige børn og unge

    Rikke Kamstrup, antropolog, udviklingsarbejder, Sundhedsplejen, Randers Kommune, Danmark

    1. Tidlig forebyggelse af social ulighed i svær overvægt hos børn: Udvikling af interventioner målrettet familier med færre socioøkonomiske ressourcer

    Torill Alise Rotevatn, cand.scient.san.publ., ph.d.-studerende, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, Danmark

    1. Det er jo derfor, det hedder Familiepakken

    Didde Høeg, cand. scient. san. publ.m.sc., forskningsassistent, Diabetes Management Research, Health Promotion, Steno Diabetes Center Copenhagen, Danmark

   • 10. Sundhedsfremme i nærmiljøet 1

    Workshopen handlar om erfarenheter från hur Aalborg kommun arbetat hälsofrämjande och förebyggande i utsatta bostadsområden med ojämlika socioekonomiska förhållanden. Insatserna omfattar dels strategier med olika aktiviteter för att nå samtliga boende i området, men också till särskilt utsatta grupper. Arbetet bygger på samverkan med en rad olika samhällsaktörer och medborgarinflytande. Vi får också lyssna till hur insatser kring det vardagsnära och tätortsnära friluftslivet kan utgöra en viktig arena för en god och jämlik hälsa.

    Moderator: Suzanne Nilsson, utredare, Folkhälsomyndigheten, Sverige

    Oplæg

    1. Friluftsliv för en god och jämlik hälsa

    Kajsa Mickelsson, projektledare Friluftsliv för god folkhälsa, Folkhälsomyndigheten, Sverige

    1. Folkesundhet i et boligsocialt perspektiv

    Søren Sørensen, Netværkskoordinator, Familie -og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune, Danmark og Anne Kristine Ramlow, Netværkskoordinator, Familie – og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune, Danmark

    1. Proaktiv tilgang til rekruttering of samarbejde med foreningar i lokale sundhedsfremmeindsatser

    Mads Borgstrøm-Hansen, projektleder Sundhedsværkstedet, Aalborg Øst, Danmark

    1. Borgerinddragelse i en lokalsamfundsindsats – succes og udfordringer i inddragelse af en heterogen målgruppe i Aalborg kommune

    Louise Lund Holm Thomsen Ph.d, Adjunkt, Aalborg Universitet, institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Danmark

   • 12. Sundhedsfremme i nærmiljøet 3

    Workshoppen ”Sundhedsfremme i nærmiljøet 3” beskæftiger sig med, hvordan man kan arbejde med sundhedsfremme i (udsatte) nærmiljøer. På baggrund af forskellige eksempler diskuteres borgerinddragelse, partnerskaber og bæredygtighed og nye veje til sundhed og trivsel. Workshoppen vil både komme med eksempler på initiativer fra Danmark og Island.

    Moderator: Pernille Tanggard Andersen, lektor, forskningsleder, Syddansk Universitet, Danmark

    Oplæg

    1. Partnerskabet nye veje til trivsel og bevægelse i boligområder

    Henrik Mønsted Larsen, projektleder, Københavns Kommune, Danmark

    1. Beboerdrevet sundhedsfremme – mobilisering og understøttelse af ressourcer i udsatte boligområder til bedre sundhed og trivsel

    Jens Kristoffersen, sundhedskonsulent, Køge kommune, Danmark og Tine Gomard, projektleder, Roskilde Kommune, Danmark

    1. Sundhedsfremme i udsatte boligområder: Praksisfælleskaber og beboerinddragelse

    Charlotte Demant Klinker, researcher, Steno Diabetes Center Copenhagen, Danmark

    1. Islands nærmiljøindsats

    Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, Head of Division, Directorate of Health, Island

   • 13. The health-promoting school

    Tidligere titel: Den sundhedsfremmende skole

    Workshop foregår på engelsk

    The foundation for health is already created during childhood. That is why, it is important that the school creates a good environment for childrens’ health and well-being. The workshop presents various health promoting and preventive interventions focused on children in schools.

    Moderator: Ingunn Søndergaard Jacobsen, konstitueret sekretariatschef, Sund by netværket, Danmark

    Oplæg

    1. Udeskole as an ‘add-in’, holistic school-based health promotion strategy?

    Peter Bentsen, senior researcher, Health Promotion Research, Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden, Danmark

    1. ”We Act – together for health study”: Results and experiences from developing and implementing a multicomponent health promoting school intervention in four municipalities in Denmark

    Ane Høstgaard Bonde, researcher, Steno Diabetes Center Copenhagen, Health Promotion Research, Gentofte, Denmark

    1. Preventive work in the school environment

    Petra Willamo, organisationschef, Barnavårdföreningen, Finland

    1. Health Promoting Schools in Iceland

    Jenný Ingudóttir, Project manager, Health Promoting Preschools and Violence Prevention, Island

   • 14. Borgerdrevet folkesundhedsarbejde

    Workshoppens fire oplæg vil demonstrere, at borgerinvolvering kan udmønte sig på mange forskellige måder og finde sted forskellige steder i processen, når man skal lave en ny borgerindsats; f.eks. i forundersøgelser, som del af selve indsatsen eller efterfølgende i evalueringer.

    Efter workshoppens fire oplæg skal deltagerne selv skulle prøve kræfter med involvering af borgere i konkrete folkesundhedstiltag ved hjælp af fiktive personas og aktuelle folkesundhedsmæssige udfordringer.

    Moderator: Peter Dalum, udøvende projektleder, Ph.D., Kræftens Bekæmpelse, Danmark

    Oplæg

    1. Borgerdrevet folkesundhedsarbejde i Roskilde Kommune

    Tine Schinnerup Hejberg Petersen, Udviklingskonsulent, Sekretariatet – velfærd, Roskilde kommune, Danmark

    1. Involving citizens in community-based research - A prerequisite for securing sustainability of actions or a romantic idea about egalitarianism and unity in knowledge-based development?

    Paul Bloch, senior researcher, Steno Diabetes Center, Health Promotion Research, Danmark

    1. ’Help a Dane’ – Et eksempel på hvordan man kan basere en bred mediekampagne på borgerdrevet indhold

    Peter Dalum, projektchef, Forebyggelse og Oplysning, Kræftens Bekæmpelse

   • 15. At tale om alkohol

    Denne workshop vil sætte fokus på mulighederne for at gennemføre systematiske alkoholsamtale i nogle af de forskellige møder som borgeren har med kommunalt eller offentligt ansatte. Der vil også være fokus på hvilke udfordringer der er i forhold til at sikre, at samtalerne om alkohol også gennemføres.

    Moderator: Niels Sandø, chefkonsulent, Sundhedsstyrelsen, Danmark

    Oplæg

    1. Implementering af forebyggelsespakke om alkohol i Jobcenter Aalborg

    Karen Jacobsen, konsulent, Jobcenter Aalborg, Danmark og Dorde Bendtsen, jobkonsulent og sundhedspilot, Sygedagpengehuset, Jobcenter Aalborg

    1. Alkohol-screening på hospitaler i Region Nordjylland: et kvalitativt studie af sundhedsprofessionelles erfaringer

    Mette Grønkjær, Associate Professor, Aalborg Universitetshospital, Danmark

    1. Den forebyggende samtale om alkohol - erfaringer fra Frederikshavn Kommune?

    Rebekka Vestergaard Larsen, sygeplejerske fra Sæby sundhedscenter, Danmark

   • 16. Online tilbud til borgere

    Online tilbud og apps til forebyggelse, behandling og recovery er nye værktøjer, som kan indgå i forebyggelse og behandling af borgerne. Og de kan give borgerne en række nye mulighed. De kan være mere tilgængelige og anvendes i dagligdagssituationer, når svære situationer opstår. Endelig kan de give borgeren indblik i deres egen situation og registrere symptomer over tid.

    På denne workshop bliver der, med udgangspunkt i resultater fra studier der gør brug af onlinetilbud til borgeren, mulighed for at få en ide om, hvordan man kan bruge disse værktøjer og hvad der (måske) virker, når disse værktøjer indgår i et forebyggende og eller behandlingstilbud til borgeren.

    Moderator: Tue Kristensen, projektleder, Sundhedsstyrelsen, Danmark

    Oplæg

    1. dk – et randomiseret kontrolleret studie af alkoholbehandling leveret via videokonference

    Kia Kejlskov Egan, Videnskabelig assistent, cand.scient.san.publ., Danmark

    1. Mænds mobile sundhed – Effekten af mobile sundheds applikationer til mænd med kort – eller ingen uddannelse i en 6 måneders intervention

    Vinie Diana Hvidbak Levisen, Konsulent, RN, mlp, Videncenter for Sundhedsfremme, University College Syd, Danmark

    1. InterPsyk - et komparativt casestudie af den praktiske organisering og implementering af internetbaseret behandling af almene mentale tilstande i fem europæiske lande

    Anna Paldam Folker, Konst. forskningsleder, ph.d., Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Danmark

    1. Apps til håndtering af psykiske vanskeligheder – muligheder og udfordringer

    Marie Paldam Folker, antropolog og teamleder, Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark, Danmark

   • 17. Unges mentale sundhed - webbaserede tilbud

    Langt de fleste unge trives og er tilfredse med deres liv, men for nogle unge er stress, angst, ensomhed, søvnproblemer m.m. et stort og ofte overset problem. Det er problematikker, der gør det sværere for de unge at navigere i tilværelsen, lære nyt, træffe valg, klare overgange og gennemføre en ungdomsuddannelse. Workshoppen giver fire perspektiver på, hvordan de unge kan hjælpes med og uden digitale løsninger, før problemerne vokser sig store.

    Moderator: Lisbeth Holm Olsen, konsulent, Center for Forebyggelse i Praksis, Danmark

    Oplæg

    1. Innovativt samarbejde skaber stærk online ungerådgivning

    Anni Marquard, Centerleder i Center for Digital Pædagogik, KFUM´s Sociale Arbejde, Danmark

    1. Verksamhet som stöder ungas stresshantering och återhämtning

    Nina Martin, Projektledare, Folkhälsans förbund, Livsstilsenheten, Finland

    1. dk – nyt digitalt tilbud for unge om mental sundhed

    Jakob Mejlholm, Projektkoordinator Telepsykiatrisk Center, Region Syddanmark, Danmark

    1. se - en framgångssaga som når nästan alla unga i Sverige UMO är en världsunik sajt

    Liselotte Nordh Rubulis, kommunikationsansvarig, UMO.se, Sverige

   • 18. Almen praksis rolle i forebyggelsen?

    Workshoppen handlar om tre olika arbeten som fokuserar på livsstilsrelaterade sjukdomar och/eller låg grad av mental hälsa samt hälsosamt åldrande 1) en pilotstudie som genomförs för att testa och se kortsiktiga effekter av en hälso-och intervention i primärvården. Syftet är att systematiskt identifiera personer i riskzonen för att utveckla livsstilsrelaterade sjukdomar eller som sysslar med hälsorisk beteende, och ge riktade och sammanhängande förebyggande tjänster till dessa individer. 2) Vidare kommer höra om en samverkansmodell i primärvården för hälsosamt åldrande 3) slutligen kommer vi få höra om stor cohort studie om bedömning av psykisk hälsa i hälsokontrollen kan förbättra oidentifierad psykisk ohälsa.

    Moderator: Anette Richardson, utredare, Folkhälsomyndigheten, Sverige

    Oplæg

    1. Targeted prevention of lifestyle related diseases in the primary care sector – results from the TOF pilot project

    Lars Bruun Larsen,  Ph.d.-studerende, Research Unit of General Practice, Department of Public Health, University of Southern Denmark, Danmark

    1. A cooperation model for healthy ageing –  the role of primary care and results after a three year intervention

    Marita Friberg, analyst, The Public Health Agency in Sweden, Sverige

    1. Mental health assessment in health check can improve recognition of unacknowledged poor mental health: A large-scale cohort study

    Christine Geyti, MD, Ph.D.-fellow, Section for General Practice, Aarhus University, Danmark

   • 19. Forskning i effekt af folkesundhedsindsatser

    Tema for workshopen er nordiske erfaringer med forskning på effekt av folkehelsetiltak. Workshopen vil bygge videre på diskusjonene fra Prekonferansen Komplekse interventioner i folkesundhedsarbejdet – hvordan griber vi det an?, som arrangeres i forkant av den nordiske folkehelsekonferansen. Etter korte presentasjoner av evalueringer av effekter av folkehelsetiltak, legges det opp til en diskusjon om utfordringer innen effektevaluering av samfunnsrettede tiltak, og hvordan vi i Norden kan styrke samarbeidet.

    Moderator: Knut-Inge Klepp, generaldirektør, Folkehelseinstituttet, Norge

    Oplæg

    1. Budskap fra prekonferansen

    Helle Terkildsen Maindal, research manager, Steno Diabetes Center, region Hovedstaden, Danmark

    1. Evaluering av standardiserte tobakksforpakninger

    Janne Scheffels, Folkehelseinstituttet, Norge

    1. Resultater fra et landsdækkende randomiseret kontrolleret rygeinterventionstrial: X:IT

    Pernille Due, forskningsleder, Statens Institut for Folkesundhed, Danmark

    1. Hva er utfordringer og muligheter i evaluering av effekter av folkehelsetiltak?

    Innledning til diskusjon: Leif E Aarø, Folkehelseinstituttet, Norge

   • 20. Fra politik til praksis – partnerskaber

    Workshoppen vil udforske muligheder for at forbedre folkesundheden gennem anvendelses af samarbejdsmodeller mellem offentlige og ikke-offentlige organisationer. Der præsenteres desuden eksempler på forebyggelse som social investering.

    Moderator: Morten Ørsted-Rasmussen, forebyggelseschef, Hjerteforeningen, Danmark

    Oplæg

    1. Sociale ’impact’ investeringer: Fra idé til handling

    Martin Jespersen, Investeringschef, Skandia Asset Management, Danmark

    1. Evaluering af Sundhedsministeriets partnerskabspulje – foreløbige resultater

    Siff Monrad Langkilde, Videnskabelig assistent, cand.scient.anth., Statens Institut for Folkesundhed, Danmark
    Ditte Heering Holt, Ph.d., cand.scient.soc. Statens Institut for Folkesundhed, Danmark

    1. Implementering av Östgötakommissionens rekommendationer genom partnerskap och överenskommelser

    Annika Larsson, Folkhälsostrateg, Ledningsstaben, Region Östergötland, Sverige
    Margareta Wandel, Strateg företagande och kompetensförsörjning, Ledningsstaben, Region Östergötland, Sverige

    1. Sociala utfallskontrakt – ett sätt att minska skillnader i hälsa?

    Lars Stjernkvist, Kommunalråd, Kommunalrådsenheten, Norrköpings kommun, Sverige

   • 21. The first 1000 days

    Tidligere titel: De første 1000 dage

    Workshop foregår på engelsk

    The workshop is about the first 1000 days of the child’s life – from conception to the child’s second birthday.

    Moderator: Annette Poulsen, sundhedsplejerske, MSP, IBCLC, Sundhedsstyrelsen, Danmark

    Oplæg

    1. Baby in Mind - A Reflective Pregnancy Diary as a Health Promotion Intervention in Early Parenthood

    Malin von Koskull, Sakkunnig i hälsofrämjande för barnfamiljer, Finland

    1. Identification of mental vulnerability in expectant mothers and fathers

    Svend Aage Madsen, ph.d., chefpsykolog, Rigshospitalet, Danmark

    1. Video feedback promotes the early relations between infants and vulnerable first-time mothers A quasi-experimental study of the Marte Meo method

    Ingeborg Kristensen, Post Doc, Ph.d., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Danmark

    1. Identification of mental health problems in infants from the general population

    Janni Ammitzbøll, Ph.d.-studerende, Sundhedsplejerske, MPH, Statens Institut for Folkesundhed, Danmark

   • 22. Developing the Public Health Workforce in Europe and in the Context of the Nordic Welfare Models

    Tidligere titel: Udvikling af folkesundhedskompetencer i den offentlige arbejdsstyrke i Europa i konteksten af den nordiske velfærdsmodel

    Workshop foregår på engelsk

    The quality of public health education is crucial for solving public health problems. The workshop will address subjects such as: shaping the public health profession, profiles on the education and employers expectations, tools for individual career as well as systems planning and leadership. There will be time for discussion.

    Moderator: Ellen Paulssen, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, Norge

    Oplæg

    1. The public health workforce: profiles and employers' expectations

     

    1. Shaping the public health profession: the role of competences and Essential Public Health Operations

    Anders Foldspang, Past President – ASPHER, Professor, MD, PhD, DMSc, Aarhus University, Aarhus, Denmark

    1. Development of an IT born, competences sustained tool for individual career as well as systems planning

    Robert Otok, Director, MPH, Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER), Brussels

    1. The indispensible leadership: the crucial role of the comprehensive public health professional

    Kasia Czabanowska, President – ASPHER, Associate Professor, MA, PhD, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University, The Netherlands

   • 23. Inequalities in rehabilitation – is inequalities in public health!

    Tidligere titel: Ulighed i rehabilitation - er ulighed i folkesundhed

    Workshop foregår på engelsk

    The overall aim of the workshop is to stimulate to discussion and further Nordic collaboration on inequalities in rehabilitation. The workshop will give input in order to prioritize actions and methods on what should be weighted to reduce social inequalities in rehabilitation.

    Moderator: Thomas Maribo, lektor, Ph.D., Aarhus Universitet, Danmark

    Oplæg

    1. Social inequality in health related worklessness

    Finn Breinholt Larsen, seniorforsker, DEFAKTUM, Central Denmark Region, Aarhus, Danmark

    1. The importance of vocational rehabilitation in relation to social inequality, research examples

    Merete Labriola, seniorforsker, Denmark Department of Public Health, Section of Social Medicine and Rehabilitation, Aarhus University, Aarhus, Denmark

    1. Results from a systematic review of the effectiveness of rehabilitation Interventions to employ People with Intellectual Disabilities

    Heidi Anttila, senior researcher, National Institute for Health and Welfare (THL) Welfare department; Ageing, Disability and Functioning. Helsinki, Finland

    1. Social inequality, the public health context of rehabilitation

    Thomas Maribo, lektor, Ph.D., Aarhus Universitet, Danmark

  • Torsdag
   • Studieture og møder i netværk

    Den 12. Nordisk Folkesundhedskonference byder på flere spændende studieture, der præsenterer forskellige vinkler på arbejdet med folkesundhed i såvel Aalborg Kommune, som på Aalborg Universitet og University College Nordjylland.

    Læs om studieturene

  • Torsdag
   • Festmiddag
  • Fredag
   • Plenum

    Godmorgen med musik og dans

    Stafetten gives videre til Island

  • Fredag
   • 30 års folkesundhedsarbejde
    Oplægsholder
    • Finn Diderichsen Professor emeritus, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

  • Fredag
   • Social marketing, the industry and public health
    Oplægsholder
    • Gerard Hastings Professor of Social Marketing, University of Stirling and The Open University

  • Fredag
   • Kaffepause
  • Fredag
   • An economic perspective on public health
    Oplægsholder
  • Fredag
  • Fredag
   • Tak for denne gang